හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම්


ඒ අනුව පැය 24 පුරාම දින 365ම විදුලිය නොමිලේ

ඉහත පද්ධති දෙකේම ඇති පහසුකම් මෙහිදී ඔබට ලබා දෙනු ලබයි. දහවල් කාලයේදී සුර්ය පැනල මගින් විදුලිය ප්‍රධාන රැහැන් පද්ධතියට ලබා දෙනු ලබයි. රාත්‍රියේදී ප්‍රධාන විදුලි පද්ධතියෙන් විදුලිය ලබා ගනු ලැබේ. ප්‍රධාන පද්ධතියේ විදුලිය ඇණහිටින අවස්ථාවක ප්‍රබල බැටරියකින් නිවසට අවශ්‍ය විදුලිය ලබා දෙනු ලැබේ. ඒ අනුව පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දෙනු ලබයි. මෙම පද්ධතිය තුළින් ඔනෑම විදුලි උපාංගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇත.

අපව තෝරාගන්නේ ඇයි?

24/7 සහාය

අපගේ සේවාවන් සහය පැය 24 පුරාවට ලබා ගැනීමට හැක. අපගේ සේවකයින් එ සදහා බැදි ඇත.

විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයින්

ඉතා විශ්වාෂ දායක පුද්ගලයින් අප ආයතනය හා සම්බන්ධ වී සේවය ඹබට සේවය ලබා දීමට බැදී ඇත

අවුරුදු පළපුරුද්ද

වෙළද පොලේ ඉතා විශ්වාෂනීය 12 අවුරුදු පළපුරුද්දක් අප අයතනය සතුව ඇත

අප සමඟ එක්වන්න

සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ කොටස් කරුවේකු වීම සදහා අප හා එක්වන්න

අපේ හවුල්කරුවන්

ඇස්තමේන්තුවක් සඳහා අමතන්න