ඔන් ග්‍රිඩ් සිස්ටම්


නොමිලේ විදුලි බලය ලබා ගන්න

මෙම සිස්ටම් එක ඔබ මිලදී ගත් විට ඔබගේ බලශක්ති අවශ්‍යතාව විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කර ක්‍රියාත්මක වේ. දහවල් කාලයේදී ඔබගේ සුර්ය බලශක්ති පැනල මගින් ලබා දෙන විදුලිය ප්‍රධාන පද්ධතියට ලබා දෙනු ලබේ. රාත්‍රි කාලයේදී ප්‍රධාන පද්ධතියෙන් විදුලිය ලබා ගනු ලැබේ. මාසය අවසානයේ ලබා දී ඇති විදුලිය හා ලබා ගත් විදුලිය මැන විදුලි බිල ශුන්‍ය කරනු ලැබේ. නැත්නම් ඔබ වැඩිපුර ලබා දී ඇති එකක ප්‍රමාණයට එකකයට රු 22ක් බැගින් ඔබට විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ගෙවනු ලැබේ.

අපව තෝරාගන්නේ ඇයි?

24/7 සහාය

අපගේ සේවාවන් සහය පැය 24 පුරාවට ලබා ගැනීමට හැක. අපගේ සේවකයින් එ සදහා බැදි ඇත.

විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයින්

ඉතා විශ්වාෂ දායක පුද්ගලයින් අප ආයතනය හා සම්බන්ධ වී සේවය ඹබට සේවය ලබා දීමට බැදී ඇත

අවුරුදු පළපුරුද්ද

වෙළද පොලේ ඉතා විශ්වාෂනීය 12 අවුරුදු පළපුරුද්දක් අප අයතනය සතුව ඇත

අප සමඟ එක්වන්න

සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ කොටස් කරුවේකු වීම සදහා අප හා එක්වන්න

අපේ හවුල්කරුවන්

ඇස්තමේන්තුවක් සඳහා අමතන්න